V prípade akýchkoľvek reklamačných podnetov sa bezodkladne obráťte na mailovú adresu info@somviking.sk.

Predmetom reklamácie podľa týchto podmienok reklamácie môže byť iba tovar zakúpený na webe SomViking.sk.

Záručná doba je štandardne 24 mesiacov.

Predávajúci v tejto veci zodpovedá kupujúcemu za to, že kupovaný tovar je absolútne bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o tovare uvedenými na internetovej stránke www.somviking.sk. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za prípadné výrobné vady tovaru alebo služby. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad so všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

Záruka sa vzťahuje len na poruchy tovaru spôsobené výlučne výrobnou vadou, t.j. použitím nevhodného materiálu, nedodržaním technológie alebo nevhodnou technológiou, prípadne nevhodným konštrukčným riešením.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

•    vady a poškodenia spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním
•    vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania
•    vady a poškodenia spôsobené používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
•    vady a poškodenia spôsobené v dôsledku živelnej udalosti,
•    vady a poškodenia spôsobené násilným poškodením 
•    vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania
•    vady a poškodenia, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
•    vady a poškodenia, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.

Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a v krajnom prípade môže byť dokonca i dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.

V prípade danej výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba na tovar dátumom prevzatia nového tovaru, teda resp. dátumom, ktorý bol v doklade pre reklamáciu dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného tovaru po oprave.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne na mailovej adrese info@somviking.sk a reklamovaný tovar doručiť (avšak nie na dobierku) na adresu: SOM VIKING, Bukovinská 18/A, 83106, Bratislava. 

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený kompletný reklamovaný tovar s dokladom o zaplatení kúpnej ceny a ak reklamácii nebránia všeobecné a základné zásady hygieny.

Ihneď po uplatnení reklamácie je spravidla predávajúci (stránka www.somviking.sk) povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o jej uplatnení, prípadnom zamietnutí.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Zákazník splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Výmena tovaru

Kupujúci má nárok na jednu výmenu zakúpeného tovaru – nenastaviteľný prsteň. Vzťahuje sa to čisto na produkty prsteňov, pri ktorých je potrebné vybrať si jednu z uvedených veľkostí. Predávajúci je povinný v prípade zistenia, že kupujúci si objednal veľkosť, ktorá mu po vyskúšaní nesedí, bezodkladne vymeniť tento prsteň za novú veľkosť, ktorú kupujúci jasne uvedie počas priebehu reklamácie.

Predávajúci si vyhradzuje poskytnúť bezplatne jednu takúto výmenu za podmienky, že pôvodný prsteň je kupujúcim v neporušenom stave vrátený na adresu sídla predávajúceho.

Akékoľvek ďalšie zistenia nesprávnej veľkosti nebude možné riešiť bezplatnou výmenou. Nový produkt môže následne kupujúci získať len opätovnou kúpou počas vtedy aktuálnych obchodných podmienok.

Neodstrániteľné vady

Ak je vada reklamovaného tovaru neodstrániteľná a kupujúcemu bráni v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci nárok na:
     1. výmenu tovaru, alebo
     2. primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného tovaru, ktorú zaň zaplatil.
Pri poskytovaní zľavy z kúpnej ceny za tovar sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania reklamovaného tovaru, dĺžku jeho užívania a možnosti jeho ďalšieho použitia.

V iných prípadoch bude reklamácia prebiehať na základe aktuálne platných záväzných ustanovení.