• k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky somviking.sk

Stanislav Fatul – ARTFatúľ, so sídlom Bukovinská 18/A, 83106 Bratislava, IČO 52234614, zapísaná v Živnostnenskom registri Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky (Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 82686 Bratislava 29) – (ďalej len Spoločnosť alebo my) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania našich služieb, spočívajúcich v predaji a distribúcii vikingských doplnkov prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len Služby) na webovej stránke www.somviking.sk (ďalej len Webstránka).

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky somviking.sk

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a prostredníctvom elektronickej pošty (info@somviking.sk)

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
 • spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my (právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR)

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • prevádzkovateľ má právo spracúvať Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu maximálne po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli Osobné údaje poskytnuté

V.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov v akejkoľvek právnej, či fyzickej podobe nezverejňuje
 • prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov a chráni ich voči neoprávnemu zdieľaniu v akejkoľvek podobe

VI.

Zdieľanie osobných údajov

 • prebieha čisto za účelom sprístupnenia našej Webstránky
 • máme právo Vaše Osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb – naši zamestnanci, či poskytovatelia našich služieb:

Stripe: Financial Services Company, San Francisco, California, United States

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica

Zásielkovňa s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Nové mesto

 • prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a možné postupy vyššie vypísaných tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov
 • vaše údaje môžeme poskytnúť v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi, v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich Osobných údajov tretím osobám – za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík)
 • vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a samozrejme budeme Vaše osobné údaje chrániť proti zneužitiu akéhokoľvek druhu

VII.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby
 • máme právo spracúvať Vaše osobné údaje aj po dobu, akú je  potrebné na účely splnenia si našich povinností, prípadne s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík)

VIII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba nás musí kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy: info@somviking.sk 
 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať včasné riešenie daného problému
 • prevádzkovateľ je povinný bezodkladne reagovať na požiadavky zákazníka

IX.

Spracovanie súborov cookies

Súbor Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je odoslaný webovým serverom do webového prehliadača. Tento súbor je uložený prehliadačom na Vašom mobilnom zariadení alebo počítači za účelom Vašej identifikácie.

 • identifikátor sa odosiela späť na server vždy, keď to prehliadač požaduje
 • funguje za účelom zapamätania si údajov, ktoré ste zadali do alebo na našej Webstránke.
 • súbory cookies využívame hlavne na to, aby ste sa nemuseli opakovane na našu Webstránku prihlasovať, ale aby ste mali na našu Webstránku prístup zjednodušený
 • prípadné zablokovanie alebo odstránenie cookies môže mať negatívny dopad na Vašu schopnosť využívať našu Webstránku